Ochrana údajov

Prevádzkovateľ stránky sa zaväzuje postupovať pri nakladaní s osobnými údajmi, ktoré získa pri registrácii užívateľov v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov.

Údaje získané na základe registrácie užívateľov budú slúžiť výlučne pre účely zostavnenia rebríčkov, zasielania výhier, sledovania štatistických ukazovateľov (počet zaregistrovaných užívateľov v jednotlivých kategóriách, porovnanie zastúpenia typu škôl, krajov, atď.)

Užívateľ dáva registráciou súhlas s využívaním svojej emailovej adresy za účelom komunikácie s prevádzkovateľom v prípade prebiehajúcich a plánovaných aktivít, prípadne aktivít realizovaných tretími osobami.

Tento súhlas môže užívateľ webovej stránky kedykoľvek písomne vypovedať.