Podmienky

Vstupom na webovú stránku, jej používaním a sťahovaním akýchkoľvek materiálov z nej súhlasí jej používateľ s dodržiavaním týchto podmienok a je nimi viazaný. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia tieto pomienky meniť.

Vlastníctvo

Užívateľ berie na vedomie, že všetky materiály použité na tejto webovej stránke, najmä informácie, texty, dokumenty, produkty, grafiky, obrázky, logá sú duševným vlastníctvom prevádzkovateľa, sú poskytnuté prevádzkovateľom, prípadne zmluvnými autormi, vývojármi. Jednotlivé prvky webovej stránky a uverejnené materiály sú chránené obchodnou úpravou a inými zákonmi, nesmú sa kopírovať ani imitovať.

Licencia

Prevádzkovateľ webovej stránky Vám týmto udeľuje povolenie zobrazovať, sťahovať a ukladať materiály na tejto webovej stránke za predpokladu, že:

  • používanie materiálov slúži výlučne na Vaše osobné, nekomerčné a informačné účely a materiály nebudete používať za účelom obchodného zisku
  • materiály budete využívať na účely vzdelávania, podporu záujmu o logické úlohy na vyučovaní aj v prípade mimoškolských aktivít
  • materiály nebudú žiadnym spôsobom upravované a infomrácie o vlastníctve poskytnuté spolu s materiálmi zostanú zobrazené

Platnosť tohoto povolenia končí automaticky bez oznámenia v prípade, že porušíte akúkoľvek z týchto podmienok. S výnimkou toho, čo sa uvádza v týchto podmienkach žiadne z materiálov sa nesmú kopírovať, rozmnožovať, opätovne uverejňovať, publikovať, sťahovať, distribuovať bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa.

Materiály uverejnené na webovej stránke sú autorským dielom a sú duševným vlastníctvom autorov, prípadne prevádzkovateľa stránky, ktorý tieto vlastnícke vzťahy upravil na základe zmluvy s autormi. Materiály sú chránené v zmysle Autorského zákona č.383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálóv obsiahnutých na tejto webovej stránke môže porušiť zákony o autorskom práve, zákony a ochranných známkach, zákony o ochrane súkromia a uverejňovaní a predpisy a zákony o komunikácii.

Ukončenie webovej stránky

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez oznámenia upraviť, prerušiť alebo ukončiť poskytovanie materiálov a informácií uverejnených na webovej stránke. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť voči používateľovi ani tretím osobám v dôsledku takejto úpravy alebo ukončenia.

Monitorovanie

Prevádzkovateľ môže monitorovať prístup na túto webovú stránku a získavať informácie, ktoré sú bežne poskytované zariadeniami pristupujúcimi na ňu.